" />بهامین دادرس, نویسنده در بهامین دادرس | آقای مثبت

بهامین دادرس

شاید جهنم روزی باشد که کسی که می توانستیم باشیم کسی که هستیم را می بیند.