شماره تلگرام پشتیبانی : ۰۹۳۰۱۴۱۶۴۸۷

شماره حساب : ۰۳۴۰۰۴۹۰۲۷۰۰۷

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۳۵۶۰۴۶۷۰۷

شماره شبا : IR640170000000340049027007

به نام بهامین دادرس بانک ملی

همچنین شما میتوانید پیام های خود را با استفاده از فرم زیر به دست ما برسانید.